Tietosuojailmoitus

 

Tietosuojailmoitus

NayaDaya Oy kehittää digitaalista tunne- ja käyttäytymisälyä. NayaDaya®-ratkaisu yhdistää empatian, tieteen ja tunneteknologian mitatakseen ja analysoidakseen henkilöstön, asiakkaiden, opiskelijoiden ja kansalaisten tunteita, käyttäytymistä ja sitoutumista. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (”GDPR”).

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: NayaDaya Oy
Y-tunnus: 2775123-4
Postiosoite: Askonkatu 9, 15100 Lahti
Sähköposti: timo[at]nayadaya.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Timo Järvinen
Postiosoite: Askonkatu 9, 15100 Lahti
Puhelin: +358 40 505 7745
Sähköposti: timo[at]nayadaya.com 

3. Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste sekä tietolähteet

NayaDaya käsittelee rekisterinpitäjänä seuraavia asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa henkilötietoja:

NayaDayan palvelu on toteutettu siten, että palvelu itsessään ei sisällä henkilötietoja eikä NayaDaya ole henkilötietojen käsittelijä suhteessa asiakkaisiinsa.

 

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja kolme vuotta sen päättymisen jälkeen, jonka jälkeen tiedot arkistoidaan, jollei ole lainmukaista velvoitetta pidempään säilytysaikaan.

Uusasiakashankinnan tarkoituksessa rekisteröityjen tiedot tarkistetaan vuosittain ja tiedot, joiden säilyttäminen ei ole tarpeellista, poistetaan.

 

5. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä voi käyttää alikäsittelijöitä liiketoimintansa tukemiseen ja tuotteidensa ja palveluidensa toteuttamiseen.  Suhteessa alikäsittelijöihin noudatetaan GDPR:n mukaisia sopimusvelvoitteita.

 

Rekisterinpitäjä antaa tarvittaessa tietoa käyttämistään alikäsittelijöistä. 

6. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työtiloihin pääsy on rajoitettu. Tiedot kerätään dokumentteihin, jotka teknisessä ympäristössä, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla ajanmukaisilla teknisillä keinoilla suojattu. Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti käyttöoikeuksin ja palomuurein suojattuun pilvipalveluun.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina. Yhteystiedot pyynnön esittämiseksi on annettu kohdassa 1.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot, mikäli niissä on virheitä. Virheen korjaamista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuina. Yhteystiedot pyynnön esittämiseksi on annettu kohdassa 1.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai muussa tarkoituksessa. Yhteystiedot kiellon esittämiseksi on annettu kohdassa 1. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä toteuttamasta kieltoa, mikäli se estäisi rekisterinpitäjän tuotteiden tai palveluiden toimittamisen.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Yhteystiedot kiellon esittämiseksi on annettu kohdassa 1. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä toteuttamasta tietojen poistoa, mikäli se estäisi rekisterinpitäjän tuotteiden tai palveluiden toimittamisen tai olisi lainvastainen.

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa on saatavissa osoitteesta www.tietosuoja.fi.

9. Evästeiden käyttö NayaDayan palveluiden yhteydessä

NayaDayan palvelun käyttö edellyttää evästeiden (ns. cookie) hyväksymistä loppukäyttäjän taholta. Loppukäyttäjällä on aina mahdollisuus olla hyväksymättä evästeitä tai estää niiden käyttö kokonaan selaimensa asetuksista. Loppukäyttäjä voi aina poistaa evästeet tyhjentämällä selaimensa välimuistin.

 

Sivukohtaiset evästeet:

 

Sivukohtaiset evästeet syntyvät tunnereaktioiden yhteydessä. Evästeeseen tallentuu tieto tunteesta, ja sen avulla estetään useiden tunteiden ilmaisu samaan kontekstiin sekä näytetään toisten vastaukset uudelleenlatauksen yhteydessä. Sivukohtainen eväste on voimassa korkeintaan kuukauden.

 

Selainkohtainen eväste:

 

DeviceID on kryptattu selainkohtainen tunniste, joka on voimassa viisi vuotta. Eväste tallentuu NayaDaya®-pilvipalveluun tunteen mukana. Eväste ei ole asiakaskohtainen. Se mahdollistaa samasta selaimesta annettujen tunteiden seurannan mutta ei tunnista henkilöä eikä laitetta. Evästeen avulla voidaan estää tunteiden ilmaiseminen toistuvasti samaan kysymykseen.

Evästeet asennetaan vain, jos loppukäyttäjä hyväksyy evästeiden asentamisen. Evästeiden avulla ei voida jälkikäteen tunnistaa laitetta tai laitteen käyttäjää eivätkä evästeet sisällä esimerkiksi minkäänlaista laitteen tunnistetta tai IP-osoitetta, josta tunnereaktio tai -vastaus on annettu. NayaDayan käyttämä ja luoma tunnistetieto ei käsitä sellaista linkkiä tai tunnistetta, jolla tunnedata voitaisiin palauttaa loppukäyttäjän laitteeseen ja jos loppukäyttäjä poistaa evästeen käyttämänsä selaimen välimuistista, ei mahdollinen uusi eväste linkity aiempaan. NayaDaya ei siten käsittele evästetietoja tunnistaakseen laitetta tai sitä käyttävää henkilöä eikä yhdistä tunnedataa henkilötietoihin.

 

NayaDaya-sovelluksen käyttö edellyttää aina evästeiden hyväksymistä. NayaDaya ylläpitää omia mittauspisteitään, joissa vierailu edellyttää aina evästeiden hyväksymistä.  NayaDayan palvelua käyttävien asiakkaiden verkkosivuilla evästeet tulee hyväksyä sivustokohtaisesti erikseen. Kukin asiakas ylläpitää omaa evästekäytäntöään.

 

NayaDaya pyytää asiakkaitaan käyttämään vähintään seuraavaa evästeilmoitusta ja korostaa, että loppukäyttäjälle on aina annettava nimenomainen mahdollisuus hyväksyä tai hylätä evästeiden käyttö:

 

”Tämä verkkosivusto käyttää NayaDaya®-palvelua, jolla kerätään tunnereaktioita tai -vastauksia verkkosivustolla esitettyyn sisältöön. Palvelun käyttäminen edellyttää ns. evästeiden käyttöä. Sivukohtaiset evästeet syntyvät tunnereaktioiden yhteydessä. Evästeeseen tallentuu tieto tunteesta, ja sen avulla estetään useiden tunteiden ilmaisu samaan kontekstiin sekä näytetään toisten vastaukset uudelleenlatauksen yhteydessä. Sivukohtainen eväste on voimassa korkeintaan kuukauden. Selainkohtainen eväste (DeviceID) on kryptattu selainkohtainen tunniste, joka on voimassa viisi vuotta. Eväste tallentuu NayaDaya®-pilvipalveluun tunteen mukana. Eväste ei ole asiakaskohtainen. Se mahdollistaa samasta selaimesta annettujen tunteiden seurannan mutta ei tunnista henkilöä eikä laitetta. Evästeet eivät sisällä verkkosivustoa käyttävän henkilön henkilötietoja eikä niiden avulla ole missään yhteydessä mahdollista tunnistaa yksittäistä henkilöä tai yksilöidä laitetta, jolla selainta käytetään. Hyväksymällä evästeiden käytön annat luvan evästeen asentamiseen selaimeesi. Voit aina poistaa evästeet tyhjentämällä selaimesi välimuistin. Lisätiedot: https://www.nayadaya.com/tietosuojailmoitus.html.”

10. Google Analytics

NayaDaya käyttää myös Google Analytics -palvelua kerätäkseen yleistä tietoa mm. verkkosivujen käyttöajoista, linkkien painalluksista, maantieteellisestä sijainnista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä (integrointitapana “The Google Analytics tag”). Google Analytics voi käyttää IP-osoitteita. Google Analyticsin dataa käytetään NayaDaya-tunnesovelluksen yleistä seurantaa ja kehittämistä varten. Google Analyticsin tietoja ei voida yhdistää tunnedataan.